Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Πάτησε Χ ή «Αποδοχή» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα» για να δεις λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies ή να επιλέξεις ποια θα αποδεχτείς. Περισσότερα

Καλώς Όρισες
στη Cyta Ελλάδος!

Πώς μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε;

Επικοινώνησε ζωντανά

Privacy Policy

I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Α. Γενικά
Η Cyta και οι συνδεδεµένες µ’ αυτήν εταιρίες σέβονται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Τήρησης Εχεµύθειας (Privacy Policy) αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που µπορεί να συγκεντρώσει η Cyta και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να τις χρησιµοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυµεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. H Cyta δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα των Χρηστών (π.χ., το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail) (εφεξής «προσωπικά δεδοµένα»), τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, µέσω της Ιστοσελίδας http://www.cyta.gr/ και των παρεχοµένων µέσω αυτής υπηρεσιών µόνο αν τα δεδοµένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της µεταξύ Cyta και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται µε την Cyta για την παροχή των σχετικών µε το Αρχείο υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή, η Cyta µπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδοµένα σε συνδεδεµένες µ’ αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και µηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης της µε το χρήστη ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Επίσης αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της µεταξύ της Cyta και του χρήστη της Ιστοσελίδας συναλλακτικής σχέσης µπορεί να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται µε την Cyta για την παροχή των σχετικών µε το Αρχείο υπηρεσιών ή η Cyta µπορεί να (εφόσον δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή του χρήστη) ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδοµένα των Χρηστών σε τρίτους για τη διαφηµιστική προβολή των προϊόντων της Cyta ή επιχειρήσεων µε τις οποίες η Cyta έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόµοια δραστηριότητα, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων δικών της ή τρίτων. Αν κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυµεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων του σύµφωνα µε τα ανωτέρω τότε παρακαλείται να µην τα υποβάλλει στην Cyta.
2. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο χρήστης συναινέσει στην προαναφερόµενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδοµένων σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν τότε σηµειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή διατηρεί το δικαίωµα ενηµέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδοµένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Για την εξάσκηση του δικαιώµατός του αυτού ο κάθε χρήστης µπορεί να επικοινωνεί µε την Cyta στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cyta.gr/. Επιπλέον εφόσον κάποιος χρήστης παράσχει τα Προσωπικά του Δεδοµένα οικειοθελώς, η Cyta ενδέχεται να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, µε τους ακόλουθους τρόπους:

  • αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των χρηστών και εν γένει καταναλωτών και τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Cyta, ή/και
  • ενδεχόµενη χρήση των πληροφοριών αυτών από την Cyta (ή από κάποιον βοηθό εκπλήρωσης ή κάποιον τρίτο συµβαλλόµενο εκ µέρους της σε σχέση µε µία προωθητική ενέργεια) για µελλοντική επικοινωνία µε τους χρήστες, ή/και
  • ενδεχόµενη παροχή σε τρίτους συµβαλλόµενους µε την Cyta συλλογικών -αλλά όχι µεµονωµένων ή εξατοµικευµένων- πληροφοριών σχετικά µε τους επισκέπτες ή τους χρήστες της Ιστοσελίδας.

3. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από το χρήστη της Ιστοσελίδας σε τρίτους των Προσωπικών του Δεδοµένων, η Cyta δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά µε τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των Προσωπικών Δεδοµένων του χρήστη αυτού. Ως εκ τούτου ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη αυτόν η ευθύνη να µελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδοµένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδοµένα του σε τρίτους µέσω του διαδικτύου ή της Ιστοσελίδας.
4. Τέλος, η Cyta δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης είτε στην Cyta είτε σε τρίτον είτε στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή του Περιεχοµένου της Ιστοσελίδας είτε αυτοβούλως από κάποιον χρήστη προσωπικών στοιχείων άλλου προσώπου (ενδεικτικά, το ονοµατεπώνυµο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, τον αριθµό του τηλεφώνου του κλπ) χωρίς να έχει λάβει προηγουµένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού η οποία θα γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του κοινοποιούντος χρήστη.
5. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης διατηρεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω τα δικαιώµατα των άρθρων 11 & 13 του ν.2472/1997. Η Cyta δεν αποκαλύπτει ούτε δηµοσιοποιεί τα προσωπικά δεδοµένα των Χρηστών. Επίσης Cyta δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδοµένων λόγω χρήσης εκ µέρους τους, µέσα από της σελίδες του http://www.cyta.gr/, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στο http://www.cyta.gr/ καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Cyta, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσµατα των οποίων αποτελούν πνευµατική της ιδιοκτησία.

II. COOKIES
Η Cyta µπορεί να χρησιµοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη.
Τα cookies είναι αρχεία δεδοµένων τα οποία µεταφέρονται από έναν διακοµιστή web και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη µε σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων, δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιµοποιούνται µόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριµένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειµένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του http://www.cyta.gr/ είναι χρήσιµες ή δηµοφιλείς ή για λόγους marketing. Ειδικότερα cookies αποτελούν ένα βιοµηχανικό πρότυπο, χρησιµοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαµβανόµενη πρόσβαση των χρηστών σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστηµα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και µόνο η τοποθεσία web από την οποία µεταφέρθηκε ένα συγκεκριµένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυµείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών µέσω των cookies, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ρυθµίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης στο web, µε τις οποίες µπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόµατα τα µελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριµένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισµένων τµηµάτων της τοποθεσίας.

III. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να συγκεντρώνονται αυτόµατα (π.χ., όχι µέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιµες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγµατα αυτού του τύπου πληροφοριών που µπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιµοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήµατος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιµοποιείτε από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιµοποιήθηκε από το χρήστη προκειµένου να συνδεθεί µε την Ιστοσελίδα.

IV. PIXEL TAGS
Στην Τοποθεσία ενδέχεται να χρησιµοποιούνται µέσα όπως τα αποκαλούµενα "pixel tags" (ετικέτες εικονοστοιχείων), "web beacons" (κωδικοί ιχνηλασίας), "clear GIFs" (καθαρά GIF) ή παρόµοια µέσα. Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού "Pixel Tags" (ετικέτες εικονοστοιχείων) και αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη χρήση της Τοποθεσίας και την ταχύτητα απόκρισης. Με τα Pixel Tags µπορούµε να µετράµε τον αριθµό των χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριµένες σελίδες της Τοποθεσίας, να παρέχουµε επώνυµες υπηρεσίες και να προσδιορίζουµε την αποτελεσµατικότητα που είχαν οι ενέργειες προώθησης ή οι διαφηµιστικές καµπάνιες. Όταν χρησιµοποιούνται σε µηνύµατα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε µορφή HTML, τα Pixel Tags προσφέρουν στον αποστολέα του µηνύµατος τη δυνατότητα να ενηµερωθεί σχετικά µε το εάν και πότε ανοίχτηκε το µήνυµα από τον παραλήπτη.

V. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας, αρµόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

VI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε διευκρίνιση σχετική µε το http://www.cyta.gr/ οι χρήστες µπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Cyta στον αριθµό: 13877.
Επίσης οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν µε την Cyta στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cyta.gr, καθώς και στην ταχυδροµική διεύθυνση: Cyta - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών, Λ. Αλεξάνδρας 128 & 11471 Αθήνα.

    print icon